N-VA scheurt zich in 2018 af van kartelpartner CDV

Op 29 april 2017, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Bestuur

N-VA Ie­per licht­te gis­te­ren­avond laat de kar­tel­part­ners in dat het hu­we­lijk tus­sen CD&V en N-VA voor­bij is. Op de kies­lijs­ten van de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar zul­len de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten voor het eerst sinds 2006 apart op­ko­men. Dat wil ech­ter niet zeg­gen dat er voor de ver­kie­zing niet meer goed be­stuurd zal wor­den, noch dat het na de ver­kie­zin­gen on­mo­ge­lijk zou zijn om sa­men op­nieuw een meer­der­heid te vor­men.

Althans toch voor Jan Ver­cam­men, Ie­pers ge­meen­te­raads­voor­zit­ter en Ka­mer­lid. “Tot de vol­gen­de ver­kie­zin­gen zul­len we loy­aal en con­struc­tief ver­der wer­ken in het hui­dig sche­pen­col­le­ge en met de hui­di­ge kar­tel­frac­tie. We be­stu­ren Ie­per heel goed sa­men en dat zal zo blij­ven tot de al­ler­laat­ste dag van deze be­stuurs­pe­ri­o­de. Maar na 2018 wil­len wij meer ons ei­gen ge­wicht in de schaal kun­nen gooi­en. We voe­len dat we lo­kaal groei­en, en dat brengt een po­si­tie­ve dy­na­miek en nieu­we men­sen mee.”

Ei­gen klem­toon
“De N-VA is geen par­tij van post­jes, maar van in­houd. We wer­ken aan een ei­gen sterk pro­gram­ma en wil­len op be­paal­de dos­siers een ei­gen po­si­tie­ve klem­toon leg­gen. De kie­zer kan dan be­slis­sen of ze ons een gro­te­re rol wil­len toe­be­de­len.”

En vol­gens Ver­cam­men kan een vol­gen­de meer­der­heid op­nieuw ge­vormd wor­den door CD&V en N-VA, maar dan als apar­te par­tij­en. "On­ze hui­di­ge kar­tel­part­ner, die zijn kop­stuk­ken ove­ri­gens al heeft aan­ge­duid, blijft de pre­fe­ren­ti­ë­le part­ner. We ste­ken al­les­zins de hand uit, maar on­der de nieu­we re­a­li­teit dat we een apar­te par­tij zijn.”

Hoe het par­tij­pro­gram­ma van de Ie­per­se Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten er uit zal zien, blijft voor­lo­pig bin­nens­ka­mers. Ook over wie de N-VA-lijst zal trek­ken in 2018 en wie de an­de­re kop­stuk­ken wor­den, is voor­lo­pig nog geen dui­de­lijk­heid. Vol­gens Ver­cam­men zul­len ze op ba­sis van het af­ge­werkt pro­gram­ma in een twee­de fase de lijst­trek­ker en de kop­stuk­ken be­kend­ma­ken. Ze­ker is dat hij met zijn vol­le po­li­tie­ke ge­wicht de lijst zal du­wen. Hij is naar ei­gen zeg­gen geen kan­di­daat-bur­ge­mees­ter.

“Ik wil deze mooie par­tij waar ik het bes­te mee voor heb ge­woon voor de vol­le hon­derd pro­cent steu­nen en er sa­men met ie­der­een voor gaan. Wie dan wel op de hoog­ste plaats­jes zal te­recht­ko­men, is nog af­wach­ten, mis­schien is er zelfs een wit ko­nijn.”

“Nog geen post­jes ver­de­len"

Lo­gisch lijkt dat hui­dig N-VA-sche­pe­nen Jan De­lie of Eva Ryde ge­zien hun er­va­ring naar vo­ren wor­den ge­scho­ven. Jan De­lie geeft hier ab­so­luut nog geen en­kel uit­sluit­sel over. “De keu­ze om apart naar de kie­zer te trek­ken is voor mij een ener­zijds-an­ders­zijds­ver­haal. Ener­zijds doen we het met het hui­di­ge be­stuur zeer goed en per­soon­lijk vind ik niks ver­keerd aan een voort­zet­ting van een kar­tel. An­der­zijds is de roep van de ach­ter­ban zeer groot om met een ei­gen pro­gram­ma onze kans te wa­gen. Ik wacht nu de vol­gen­de we­ken en maan­den af om over mijn ei­gen aan­deel bin­nen de par­tij te be­slis­sen. Ik sta niet af­keu­rig te­gen een be­lang­rij­ke rol, maar even­goed kan ik er na der­tig jaar po­li­tiek een punt ach­ter zet­ten als N-VA een lijst kan vor­men die zeer sterk voor de dag komt.”

CD&V re­a­geert te­leur­ge­steld

In een pers­be­richt laat de Ie­per­se CD&V-af­de­ling we­ten dat de be­slis­sing als een ver­ras­sing komt. “We res­pec­te­ren de be­slis­sing van N-VA, maar be­treu­ren dat de af­spraak om ge­za­men­lijk te eva­lu­e­ren, te be­slis­sen en te com­mu­ni­ce­ren over al dan niet ver­der sa­men naar de vol­gen­de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen te gaan, niet werd na­ge­leefd. “CD&V blijft wel loy­aal en con­struc­tief het hui­di­ge be­leid in Ie­per ver­der­zet­ten tot 31 de­cem­ber 2018”, klinkt het. “CD&V zal haar bes­te krach­ten blij­ven in­zet­ten om be­leids­ver­ant­woor­de­lijk­heid te dra­gen in­dien de kie­zer haar hier­toe het ver­trou­wen geeft.”

CD&V Ie­per wil bij vol­gen­de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen met een ster­ke lijst en een "ste­vig en ge­durfd" pro­gram­ma naar de kie­zer gaan. “Een dy­na­mi­sche lijst, ge­vormd door zo­wel jon­ge als er­va­ren man­nen en vrou­wen, zal op de twee­de zon­dag van ok­to­ber 2018 aan de kie­zer wor­den voor­ge­legd.”(THV)

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is